Reglement van de schoolraad van de Zonnkesschool Hemiksem

 

 

Artikel 1: Doel van het Reglement

 

Onderhavig reglement van de schoolraad van de Zonnekesschool Hemiksem (verder “Reglement”) bevat de organieke en huishoudelijke bepalingen voor de oprichting en werking van de schoolraad van de Zonnekesschool Hemiksem (verder “Schoolraad”).
Het Reglement behandelt onder meer de volgende aangelegenheden: oprichting, zetel, rechtsgrond, samenstelling, administratieve werking en rechten en plichten van de Schoolraad.

 

 

Artikel 2: Oprichting

 

In uitvoering van het decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (verder “Participatiedecreet”) van 2 april 2004 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 6 augustus 2004) wordt in de onderwijsinstelling Zonnekesschool Hemiksem, Heiligstraat 6, 2620 Hemiksem
met vestiging Lindelei 203 te 2620 Hemiksem (verder “School”) een Schoolraad opgericht.

 

 

Artikel 3:  Zetel

 

De zetel van de Schoolraad is gevestigd op het volgende adres:
Zonnekesschool Hemiksem
Heiligstraat 6
2620 Hemiksem

 

 

Artikel 4: Basis

 

§1 De leden van de Schoolraad onderschrijven het pedagogisch project van de school.

§2 Bepalingen uit het Participatiedecreet primeren steeds boven fundamenteel afwijkende en tegenstrijdige bepalingen uit het Reglement.

§3 Voor aangelegenheden die niet expliciet geregeld worden in het Reglement wordt steeds in eerste instantie verwezen naar de desbetreffende bepalingen van het Participatiedecreet als rechtsgrond.

§4 Indien een fundamentele tegenstrijdigheid of afwijkende bepaling tussen het Participatiedecreet en het Reglement wordt vastgesteld, wordt een wijziging van het Reglement op de eerstvolgende vergadering van de Schoolraad geagendeerd teneinde het Reglement in overeenstemming te brengen met het Participatiedecreet.

§5 Opheffing, vernietiging of wijziging van het Participatiedecreet leidt noodzakelijkerwijze tot een opheffing of wijziging van het Reglement.

 

 

Artikel 5: Informatierecht

 

§1 De Schoolraad beschikt over een algemeen informatierecht, recht op inzage van documenten en het recht te worden gehoord ter voorbereiding van een schriftelijk facultatief of verplicht advies aan de directeur of de inrichtende macht zoals bepaald in de artikelen 6, 8 en 9 van het Reglement.

 

§2 De Schoolraad beschikt eveneens over een algemeen informatierecht, recht op inzage van documenten en het recht te worden gehoord over de volgende aangelegenheden:

  1. stand van zaken met betrekking tot de schoolbevolking en/of inschrijvingen
  2. overzicht van het personeelsbestand
  3. boekhoudkundig jaarverslag

 

§3 Uitoefening van het algemeen informatierecht, recht op inzage van documenten en het recht te worden gehoord vindt slechts plaats na bespreking en goedkeuring van de Schoolraad in een rechtsgeldig samengestelde vergadering (cf. infra)

 

§4 Ten aanzien van de Schoolraad treedt de inrichtende macht op voor wat betreft de toepassing van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur.

 

 

Artikel 6: Verplicht advies vanwege de Schoolraad

 

§1 De inrichtende macht vraagt de Schoolraad verplicht advies over elk ontwerp van beslissing inzake :

1.         De bepaling van het profiel van de directeur

2.         Het studieaanbod

3.         Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties

4.         De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer

5.         De vaststelling van het nascholingsbeleid

6.         Het beleid inzake experimenten en projecten

 

§2 Het verplichte advies van de Schoolraad over de in dit artikel gestipuleerde aangelegenheden kan mondeling of schriftelijk worden uitgebracht en is gemotiveerd. Indien het advies mondeling wordt uitgebracht, wordt het vastgelegd in de notulen van de vergadering van de Schoolraad tijdens dewelke het advies werd verstrekt.

 

§3 Wanneer een advies niet wordt gegeven binnen een termijn van 21 kalenderdagen, die ingaat de dag na die van de adviesaanvraag, wordt het advies geacht gegeven te zijn. Deze termijn wordt geschorst tijdens de herfst-, kerst-, krokus-, en paasvakantie en tijdens de periode van 6 juli tot en met 15 augustus.

 

§4 De inrichtende macht kan slechts op gemotiveerde wijze afwijken van het verplichte advies. Deze motivering wordt binnen een termijn van dertig kalenderdagen meegedeeld aan de Schoolraad. De termijn gaat in de dag na deze waarop de beslissing van de inrichtende macht wordt genomen.

 

 

Artikel 7: Overlegbevoegdheid

 

§1 De inrichtende macht organiseert overleg met de Schoolraad over :

1.         Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement

2.         Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement

3.         Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan

4.         Het opstellen of wijzigen van het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

5.         Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten

6.         Elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, § 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. In globo betekent dit dat infrastructuurwerken waarvan de kosten op minder dan 67.000 euro worden geraamd of werken met een dringend karakter ingevolge niet te voorziene gebeurtenissen geen voorwerp uitmaken van een verplicht overleg met de Schoolraad.

7.         Elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

8.         Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school. De bevoegdheid van de Schoolraad raakt niet aan de bevoegdheid van het Comité voor Welzijn op het werk, maar moet veeleer gezien worden als complementair.

9.         Elk ontwerp van beslissing inzake de duur van eventuele stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd.

10.     Het beleid aangaande oudercontacten

11.     Voorstellen voor vakantieregeling

 

§2 Dit overleg heeft plaats in een gezamenlijke vergadering van inrichtende macht en Schoolraad. Het overleg leidt tot een akkoord of niet-akkoord tussen de inrichtende macht en de Schoolraad. Een akkoord wordt uitgevoerd door de inrichtende macht.
In geval van niet-akkoord neemt de inrichtende macht een eindbeslissing.

 

Artikel 8: Schriftelijk facultatief advies aan inrichtende macht

 

§1 De Schoolraad kan aan de inrichtende macht uit eigen beweging een schriftelijk facultatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen of ouders aanbelangen. Het betreft de volgende exhaustieve lijst van aangelegenheden:

1.         De bepaling van het profiel van de directeur (enkel in het kader van een aanwervingsprocedure)

2.         Het studieaanbod

3.         Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties

4.         De opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door de inrichtende macht aangeboden vervoer

5.         De vaststelling van het nascholingsbeleid van de School

6.         Het beleid inzake experimenten en projecten

7.         Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement

8.         Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement

9.         Het opstellen of wijzigen van het schoolwerkplan

10.     Het opstellen of wijzigen van het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB

11.     Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten

12.     Elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, §2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

13.     Elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten

14.     Elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid van de school

15.     Elk ontwerp van beslissing inzake de duur van de stageactiviteiten van de leerlingen en het tijdstip waarop zij worden georganiseerd

 

§2 De inrichtende macht bezorgt binnen 30 kalenderdagen een met redenen omklede reactie op de in §1 van dit artikel uitgebrachte adviezen aan de voorzitter van de Schoolraad, die instaat voor de verspreiding aan de stemgerechtigde leden van de Schoolraad en de directeur. Van deze antwoordtermijn kan worden afgeweken indien anders bepaald in het schriftelijke advies van de Schoolraad. De verplichte antwoordtermijn kan evenwel niet korter zijn dan dertig dagen.

Voor het formuleren van adviezen en reacties daarop wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de elektronische informatiekanalen zoals e-mail.

 

 

Artikel 9: Schriftelijk facultatief advies aan de directeur

 

§1 De Schoolraad kan aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk facultatief advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school. Het advies kan geen aangelegenheid betreffen zoals bepaald in artikel 8 van onderhavig reglement aangezien daarover advies moet worden uitgebracht aan de inrichtende macht.

 

§2 De directeur bezorgt binnen 30 kalenderdagen een met redenen omklede reactie op de in §1 van dit artikel uitgebrachte adviezen aan de voorzitter van de Schoolraad, die instaat voor de verspreiding aan de stemgerechtigde leden van de Schoolraad en voorzitter van de inrichtende macht. Van deze antwoordtermijn kan worden afgeweken indien anders bepaald in het schriftelijke advies van de Schoolraad. De verplichte antwoordtermijn kan evenwel niet korter zijn dan dertig dagen.

Voor het formuleren van adviezen en reacties daarop wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de elektronische informatiekanalen zoals e-mail.

 

 

Artikel 10: Beperking van de bevoegdheden

 

§1 De uitoefening van de participatierechten zoals beschreven in het Participatiedecreet kan niet raken aan de vrijheid van de inrichtende macht om een eigen pedagogisch project te ontwikkelen.

 

§2 De uitoefening van de participatierechten heeft geen betrekking op de arbeidsvoorwaarden of personeelseffecten waarover het Lokaal Comité (LOC) zich uitspreekt.

 

§3 De overlegbevoegdheden inzake infrastructuurwerken en welzijns- en veiligheidsbeleid, zoals gestipuleerd in artikel 7 van het Reglement worden beperkt zoals bepaald in dat artikel.

 

§4 Het algemeen informatierecht, het recht van inzage van documenten en het recht om gehoord te worden zoals bepaald in artikel 5 van het Reglement gelden niet voor de volgende aangelegenheden:

1.         Vragen die kennelijk onredelijk zijn

2.         Aanvragen met betrekking tot documenten die niet af of onvolledig zijn

3.         Gegevens die krachtens een decreet of wet onder de geheimhoudingsverplichting vallen

4.         Informatie van persoonlijke aard of personeelsgebonden dossiers tenzij betrokkene ermee akkoord gaat

5.         Documenten met betrekking tot een strafsanctie, een administratieve sanctie of een tuchtmaatregel

6.         Documenten die gegevens bevatten die door derden werden verstrekt onder het beding dat ze vertrouwelijk blijven

 

 

Artikel 11: Communicatie- en informatieplicht

 

§1 De Schoolraad heeft ten behoeve van al het personeel, leerlingen en ouders een communicatie- en informatieplicht over de wijze waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent.

 

§2 De notulen van de vergaderingen van de Schoolraad alsook een afschrift van elk facultatief of verplicht advies vanwege de Schoolraad ten aanzien van inrichtende macht of directeur en de reactie daarop zal binnen 30 kalenderdagen na de vergadering per elektronische of gewone post worden overgemaakt aan alle stemgerechtigde leden van de Schoolraad. Een afschrift van het verslag wordt eveneens bezorgd aan de waarnemende leden tijdens de vergadering, de directeur en de voorzitters van Ouderraad, Pedagogische raad en inrichtende macht voor zover zij zijn opgericht.

 

§3 Behoudens akkoord van de bevoegde instantie zal op de website van de School een rubriek Schoolraad worden gecreëerd waar verslag zal worden uitgebracht over de vergaderingen en facultatieve en verplichte adviezen en reacties dienaangaande vanwege de directeur en inrichtende macht.

 

§4 Teksten die op de website gepubliceerd worden conform de bepalingen van §2 van onderhavig artikel, worden ook ter publicatie voorgedragen aan het redactiecomité van de schoolkrant Wist je? of opvolger, dat autonoom over gehele of gedeeltelijke publicatie beslist.

 

§5 De concrete samenstelling en werking van de Schoolraad zal binnen een redelijke termijn via een schriftelijke correspondentie aan alle personeelsleden en ouders worden gecommuniceerd, alsook de diverse manieren waarop contact opgenomen kan worden met de Schoolraad.

 

§6 De vaste vergaderdata die overeenkomstig artikel 17 van het Reglement tijdens de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar worden vastgelegd, worden door de voorzitter bekendgemaakt bij de inrichtende macht, het lokaal comité (LOC)en de ouders (via publicatie op de website en schoolkrant Wist je ? of opvolger). Bijkomende vergaderdata zullen eveneens bekendgemaakt worden.

 

 

Artikel 12: Samenstelling

 

§1 De Schoolraad bestaat uit de volgende stemgerechtigde geledingen:

-          oudergeleding

-          personeelsgeleding

-          vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap

 

§2 De oudergeleding in de Schoolraad bestaat uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de leerlingen van de School.

De personeelsgeleding in de Schoolraad bestaat uit leden, rechtstreeks verkozen door en uit de personeelsleden die effectief tewerkgesteld zijn in de School.

Indien een ouderraad of pedagogische raad in de School bestaat, wordt de betrokken geleding in de Schoolraad uitsluitend samengesteld uit afgevaardigden, aangeduid door en uit deze raad. De betrokken raad kan er evenwel voor opteren om geen gebruik te maken van deze bepaling, in welk geval toch een rechtstreekse verkiezing plaatsvindt.

 

§3 Onverwijld na hun aanduiding coöpteren de vertegenwoordigers van de personeelsgeleding en de oudergeleding bij consensus de vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld: de sociaal-economische of sociaal-culturele omgeving van de school: leden van socio-economische of –culturele verenigingen, mensen met een verdienste op het vlak van onderwijs, wetenschap, economie, cultuur en met een betrokkenheid naar de school.

 

§4 Personeelsleden die deel uitmaken van de Schoolraad kunnen voor de meningen geuit in de uitoefening van hun mandaat geen tuchtsancties oplopen.

 

§5 Elke stemgerechtigde geleding vaardigt 3 leden af als vertegenwoordiging van de geleding in de Schoolraad. Indien een geleding geen of onvoldoende vertegenwoordigers telt, is de Schoolraad desalniettemin regelmatig samengesteld, voor zover de krachtens het Participatiedecreet voorziene stappen met het oog op de samenstelling van de Schoolraad zijn ondernomen.

 

§6 Worden als niet-stemgerechtigd waarnemer voor alle vergaderingen van de Schoolraad uitgenodigd:

-          de voorzitter of verantwoordelijke van elke stemgerechtigde in de Schoolraad vertegenwoordigde geleding

-          de leden van de inrichtende macht van de Zonnekesschool Hemiksem

-          de directeur woont de vergaderingen van de Schoolraad van rechtswege bij met raadgevende stem.

De voorzitter van de Schoolraad zal alle leden van de inrichtende macht uitnodigen op alle vergaderingen van de Schoolraad door middel van een schriftelijke uitnodiging, gericht aan de voorzitter van de inrichtende macht. 

Externen kunnen als waarnemer of expert worden uitgenodigd door de voorzitter op voordracht van een van de leden. De voorzitter beslist autonoom over de opportuniteit hiervan.

 

 

Artikel 13: Duur mandaat

 

De Schoolraad wordt om de vier jaar volledig opnieuw samengesteld. Zolang de nieuwe Schoolraad niet is samengesteld, blijft de oude in functie. Het eerste mandaat van de Schoolraad zal lopen vanaf datum van ondertekening van onderhavig reglement tot 30 juni 2020. Het mandaat van de leden is hernieuwbaar.

 

 

Artikel 14: Beëindiging van het mandaat

 

§1 Het mandaat van een lid van de Schoolraad komt ten einde door:

1.         Het verstrijken van de mandaattermijn

2.         Ontslag van een lid. Dit ontslag dient schriftelijk te worden meegedeeld aan de voorzitter

3.         Overlijden of rechtsonbekwaamheid

4.         Het niet meer vertegenwoordigen van de geleding door wie men is aangeduid

5.         Lidmaatschap van de inrichtende macht van de School

6.         Vertegenwoordigers van de personeelsgeleding beëindigen van rechtswege hun mandaat ook wanneer ze niet langer effectief tewerkgesteld zijn in de school;

7.         Vertegenwoordigers van de oudergeleding beëindigen van rechtswege hun mandaat wanneer al hun kinderen de school verlaten hebben of wanneer ze een personeelslid zijn van de School

8.         Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap beëindigen van rechtswege hun mandaat wanneer ze ouder zijn van een kind dat ingeschreven is in de School of wanneer ze personeelslid zijn van de School

 

§2 Wanneer aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, wordt zo spoedig mogelijk, maar alleszins binnen een termijn van zes maanden, in de opvolging voorzien. Deze opvolging gebeurt op voordracht van de geleding die de oorspronkelijke vertegenwoordiger(s) heeft voorgedragen en wordt bevestigd door de Schoolraad. Indien de geleding die de oorspronkelijke vertegenwoordiger(s) heeft voorgedragen, in de onmogelijkheid verkeert binnen de gestelde termijn een opvolger aan te duiden, dienen er verkiezingen te worden georganiseerd door de inrichtende macht volgens de bepalingen van het Participatiedecreet. De opvolger voleindigt het mandaat.

 

§3 Bij fusie of opslorping wordt een nieuwe schoolraad samengesteld door en uit de betrokken schoolraden. De nieuwe schoolraad voltooit de lopende termijn van vier jaar.

 

Artikel 15: Voorzitterschap en ondervoorzitterschap

 

§1 Tijdens de eerste vergadering van een nieuw samengestelde Schoolraad worden een voorzitter en ondervoorzitter gekozen voor de volledige termijn van vier jaar. Het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter is hernieuwbaar.

 

§2 De voorzitter kan al dan niet uit de leden van de Schoolraad verkozen worden. Enkel in het geval de voorzitter verkozen wordt uit de leden van de Schoolraad, is hij stemgerechtigd.

 

§3 De voorzitter opent en besluit de vergadering. Hij leidt de besprekingen, staat in voor de goede werking van de Schoolraad en waakt over de naleving van onderhavig reglement. De voorzitter is verantwoordelijk voor het secretariaat. De voorzitter stelt in overleg met de ondervoorzitter de agenda van de volgende vergadering op. De voorzitter bepaalt de volgorde van de te behandelen agendapunten tijdens de vergaderingen van de Schoolraad.

 

§4 De briefwisseling die van de Schoolraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en door de ondervoorzitter.

 

§5 Indien het mandaat van de voorzitter voortijdig wordt beëindigd volgens de bepalingen van artikel 14, neemt de ondervoorzitter voor het voleindigen van de lopende termijn van de Schoolraad het voorzitterschap waar.

Indien het mandaat van de ondervoorzitter voortijdig wordt beëindigd volgens de bepalingen van artikel14, kiest de Schoolraad een nieuwe ondervoorzitter voor het voleindigen van de lopende termijn van de Schoolraad.

 

§6 De voorzitter en ondervoorzitter maken bij voorkeur geen deel uit van dezelfde geleding.

 

§7 Wanneer noch de voorzitter noch de ondervoorzitter aanwezig zijn op een vergadering, wordt de vergadering voorgezeten door het oudste aanwezige stemgerechtigde lid.

 

§8 De directeur, noch een lid van de inrichtende macht kunnen als voorzitter worden aangeduid.

 

 

Artikel 16: Secretariaat

 

§1 De voorzitter van de Schoolraad organiseert het secretariaat van de Schoolraad.

 

 

§2 Het secretariaat omvat onder meer de volgende taken:

1.         Het opstellen en verspreiden van de uitnodigingen van de vergaderingen van de Schoolraad. De uitnodigingen bevatten agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en zo mogelijk, bijhorende documenten en nota’s. Op vraag van een stemgerechtigd lid wordt elk onderwerp dat binnen de bevoegdheid van de Schoolraad valt, op de agenda van de eerstvolgende vergadering geplaatst. Het lid dat een verzoek indient om een onderwerp op de agenda te plaatsen, moet hierover de nuttige gegevens verschaffen. Op de agenda kan ter zitting geen punt worden toegevoegd, tenzij alle aanwezigen daarmee akkoord gaan.

2.         Het opstellen, verspreiden en bijhouden van de notulen van de vergaderingen van de Schoolraad. De notulen worden de volgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

3.         Het administratief opvolgen van de facultatieve en verplichte adviezen van de Schoolraad ten aanzien van de inrichtende macht en de directeur en de reacties daarop.

4.         Het opvolgen van de algemene briefwisseling m.b.t. de bevoegdheden van de Schoolraad.

 

§3 De School stelt vergaderinfrastructuur ter beschikking van de Schoolraad en levert logistieke secretariaatsondersteuning teneinde een vlotte uitvoering van de secretariaatswerkzaamheden van de Schoolraad te kunnen waarborgen. De School ontvangt hiervoor geen enkele vergoeding vanwege de Schoolraad.

 

 

Artikel 17: Vergaderritme

 

§1 De Schoolraad vergadert minstens 1x maal per schooltrimester.

Tijdens de laatste vergadering van het lopende schooljaar worden de vaste vergaderdata voor het volgende schooljaar vastgelegd en genotuleerd in het verslag.

 

§2 Op eenvoudig verzoek van één van de stemgerechtigde leden kan een vergadering van de Schoolraad worden bijeengeroepen. De agenda moet desgevallend minstens één agendapunt bevatten waarbij de Schoolraad over overlegbevoegdheid of adviesbevoegdheid beschikt en waarbij de hoogdringendheid gemotiveerd wordt. Hoogdringendheid wordt in dit kader gedefinieerd als zijnde de noodzaak tot snellere behandeling dan tijdens de volgende voorziene vergadering van de Schoolraad.

 

§3 Wanneer twee van de geledingen om een vergadering verzoeken, dient de voorzitter de Schoolraad bijeen te roepen uiterlijk 15 kalenderdagen na ontvangst van het verzoek.

 

§4 De voorzitter roept de Schoolraad samen wanneer hij een vraag tot advies of overleg ontvangt vanwege de inrichtende macht, voor zover bij die vraag wordt aangegeven dat een snellere behandeling dan tijdens de volgende voorziene vergadering van de Schoolraad genoodzaakt is.

 

§5 Agenda en uitnodiging worden door de voorzitter opgesteld en verspreid via elektronisch bericht of gewone post, minstens 7 werkdagen voorafgaand aan de vergadering, behalve bij aantoonbare hoogdringendheid.

 

 

Artikel 18: Quorum

 

§1 De vergadering is rechtsgeldig samengesteld wanneer minstens een vertegenwoordiger van elke stemgerechtigde geleding (ouders, leerkrachten, lokale gemeenschap) aanwezig is.

 

§2 Indien het quorum niet wordt gehaald, wordt een nieuwe vergadering belegd, binnen de 14 dagen en met dezelfde agenda, die ongeacht haar samenstelling steeds geldig kan beraadslagen. Bij eventuele stemming worden de afwezige geledingen geacht zich onthouden te hebben.

 

 

Artikel 19: Beslissingsbepalingen

 

§1 De vergadering beslist bij consensus. Indien er geen consensus is, wordt het punt verdaagd naar de volgende zitting teneinde alsnog een consensus te kunnen bereiken, tenzij een lid hoogdringendheid kan motiveren. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid wordt bij gebrek aan consensus tot stemming overgegaan. Elk aanwezig stemgerechtigd lid beschikt over één stem.

 

§2 Stemmen bij volmacht kan enkel door een ander stemgerechtigd lid, ongeacht tot welke geleding hij of zij behoort. Hiertoe is een schriftelijke verklaring van de volmachtgever benodigd.

 

§3 De stemming gebeurt steeds bij handopsteking, tenzij de stemming over personen gaat of tenzij een aanwezig stemgerechtigd lid om een geheime schriftelijke stemming vraagt.

 

§4 Er wordt steeds bij gewone meerderheid beslist. Onthoudingen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen is het voorstel niet aangenomen. Wanneer er bij geheime stemming over personen staking van stemmen is, heeft een nieuwe stemronde plaats tussen de kandidaten met de meeste stemmen. Wanneer ook deze stemronde geen beslissend resultaat oplevert, is de jongste kandidaat verkozen.

 

 

Artikel 20: Vergoeding

 

Alle mandaten worden kosteloos waargenomen.

 

 

Artikel 21: Financiën

 

De Schoolraad is geen titularis van een bankrekening en heeft als zodanig geen financiële middelen. Activiteiten en initiatieven van de Schoolraad met financiële implicaties dienen te worden georganiseerd met goedkeuring van en onder de financiële verantwoordelijkheid van een der stemgerechtigde geledingen van de Schoolraad of de School. 

 

 

Artikel 22: Medezeggenschapscollege

 

De Schoolraad verleent zijn volledige medewerking aan de totstandkoming van een medezeggenschapscollege bij de scholengemeenschap Rupel (“Medezeggenschapscollege”) waartoe de School behoort.

Reglementen betreffende het Medezeggenschapscollege dienen aan de Schoolraad ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

 

Artikel 23: Wijziging reglement

 

§1 Dit reglement treedt in werking vanaf de datum van ondertekening en geldt voor onbepaalde duur.

 

§2 Het kan gewijzigd worden op voorstel van een lid van de Schoolraad. Een voorstel tot wijziging wordt door het lid schriftelijk ingediend bij de voorzitter en wordt geagendeerd op de eerstvolgende reguliere zitting van de Schoolraad, tenzij bij het voorstel tot wijziging hoogdringendheid kan worden bewezen. In dat geval kan de voorzitter autonoom beslissen een extra vergadering hiervoor samen te roepen. Een voorstel bevat de redenen om het reglement te wijzigen, de te wijzigen artikels en een voorstel van tekstwijziging.

 

 

Gedaan te Hemiksem, op (datum)

 

 

Voor de Schoolraad,