Samenstelling Schoolraad

Op 2 april 2004 bekrachtigde de Vlaamse regering het decreet betreffende participatie op school. Dit decreet regelt verschillende aspecten inzake participatie in het basisonderwijs. Eén van die aspecten is de schoolraad.

De schoolraad is een vergadering die een viertal keer per schooljaar samenkomt en advies- en overlegbevoegdheid inzake het schoolbeleid heeft. In deze raad zetelen afgevaardigden van de leerkrachten, de ouders en de lokale gemeenschap. (Deze schoolraad vervangt de vroegere participatieraad)

Op 1 september 2017 wordt de nieuw gekozen schoolraad voor een periode van 4 jaar geïnstalleerd met onderstaande samenstelling:

Personeel

Vicky Dombret
Saskia Meskens
Marleen Schroyens

Ouders

Leslie Van Damme / Ken Avonts
Katrien Verhoosel / Susan Elst
Nathalie De Landtsheer

Lokale gemeenschap

Sonja De Bruyn
Hilde De Ridder
Kris Verbeeck

De schoolraad is bereikbaar via mail: schoolraad@gvbh.be

De directie is op de vergaderingen aanwezig als waarnemend lid.